SAMEN OP WEG NAAR NIEUW ENERGIESYSTEEM
05

Partijen hebben elkaar nodig voor oplossingen

Het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley is in september van start gegaan.

Het opwekken van energie kan voor boeren een extra verdienmodel zijn.

Regio Foodvalley moet enorm versnellen in duurzame opwekking van energie.

Er is een duidelijke trend te zien. Op bedrijventerreinen en ook in woonwijken wil men samenwerken  om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Wat de een te veel heeft, kan de ander weer gebruiken. En andersom. Uiteindelijk kan dit leiden tot Smart Energy Hubs. Met een slimme technologie en zogenaamde Smart Grid-software is er gemakkelijk al veel te winnen. “Het streven is naar zo hoog mogelijke gelijktijdigheid”, legt Windhouwer uit. “Als we onze processen slim vormgeven, dan zullen we zo min mogelijk opslag van energie nodig hebben. Dat betekent wel dat iedereen volledig open moet zijn over zijn of haar energieverbruik. Op welke momenten gebruik je energie, op welke momenten wek je op en waar kun je daarin veranderen? Of het nou gaat om bedrijven, scholen of bewoners, je ziet enorm veel commitment. Dat vind ik zo mooi aan deze regio!” Werkman: “Maar er is ook nog veel te winnen op het gebied van besparen. Daar kunnen we vandaag al mee beginnen en het levert meteen geld op. En alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.”

Terug redeneren

“Maar het zijn obstakels op de korte termijn”, reageert Kuis. Hij pleit voor een blik ‘door de oogharen’ naar de lange termijn: een veranderd energiesysteem in 2040 of 2050. “Je kunt elektriciteit slecht opslaan en bewaren. Dus wat is er straks nodig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen? Vanuit die vraag kunnen we terug redeneren welke acties er nodig zijn voor 2025 en 2030.” Obstakels als netcongestie mogen daarbij geen reden zijn om dingen niet te doen, concludeert Werkman. Daarom nam de FOV Regio Foodvalley samen met VNO-NCW Midden en LTO Noord/de Vallei de eerste stap door het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley te lanceren. (zie kader)

Uiteraard verschillen de bedrijventerreinen nogal qua omstandigheden en grootte en dus is de aanpak in de pilots telkens anders. Zo is bedrijventerrein De Flier in Nijkerk – waar Nelianne van Bloemendaal REB-projectleider is – niet zo groot en relatief nieuw. “Er zijn veel lege percelen en mensen zijn bezig met reserveringen. Daar ligt wel een uitdaging, want ze kunnen nu alleen maar een aansluiting krijgen voor kleinverbruik.” Samen met bestaande en nieuwe bedrijven kijkt ze wat er mogelijk is. Het gaat in totaal om zo’n vijftig ondernemers en daar heeft Van Bloemendaal persoonlijk contact mee. Het haalbaarheidsonderzoek duurt tot eind april. Van Bloemendaal: “Ik weet niet of er dan een pasklare oplossing ligt voor het hele bedrijventerrein, het is afhankelijk van de uitkomsten hoe we verder gaan. Iedereen staat er erg constructief in. Dat geldt ook voor de gemeente Nijkerk.”

Kees Bos is projectleider voor bedrijventerrein de Hooge Hoek/Groot Overeem in Renswoude met ongeveer honderdvijftig bedrijven. “We hebben een projectteam samengesteld met een technische man, een duurzaamheidsmedewerker van de gemeente Renswoude en een financieel expert. Daarnaast is er een adviesraad van tien ondernemers, waaronder agrariërs. We hebben veel contact met boeren. Zij kunnen een grote rol spelen in het opwekken en delen van energie. Hun daken hebben enorm potentieel en ze staan daarvoor open”, aldus Bos. Hij werkt nu aan een stappenplan voor het bedrijventerrein en verwacht dat er in eerste instantie zo’n twintig ondernemers mee gaan doen aan concrete projecten. Naast meedenken, informeren en controleren is het creëren van draagvlak een van zijn belangrijkste taken. Bos: “Het valt of staat bij samenwerking. Daarom is het belangrijk dat we de handen ineenslaan, ook de ondernemers die de urgentie nog niet zo erg voelen. Samen kun je heel veel bereiken.”

Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley

Het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley bestaat sinds september dit jaar. Het is een initiatief van de ondernemersgeleding in de regio. Er is sprake van zes pilots op evenzoveel bedrijvenparken door de hele regio. Ondernemers, zes gemeenten, twee provincies en de agrarische sector zien koppelkansen om samen te werken door de energietransitie op een zestal bedrijvenparken aan te jagen, extra stappen te zetten om samen energie te besparen, te isoleren, energie op te wekken, eventueel op te slaan en te verbruiken. Met elkaar worden kennis, ervaring en resultaten gedeeld en volgend voorjaar wordt duidelijk of deze en andere projecten doorgezet worden in een structureel nog betere samenwerking tussen publieke en private partijen. “Verduurzaming van bedrijventerreinen moet de inzet zijn”, aldus Wim Werkman.

Kans voor agrariërs

Waar ze het wél over eens zijn, is de mogelijke rol van agrariërs in de energietransitie. “Die is cruciaal”, zegt Werkman. “Dus ik roep LTO Noord/de Vallei op om mee te denken. Voor boeren is de energietransitie ook een kans. Hoe je het ook wendt of keert, we zullen naar minder dieren en minder agrarische activiteiten gaan in deze regio. Het opwekken van energie kan dan een extra verdienmodel zijn.” Energie wordt niet voor niets ‘het vierde gewas’ genoemd, vult Kuis aan.

Regio Foodvalley moet naar een heel ander energiesysteem en tegelijkertijd moeten bewoners en bedrijven nu en straks betrouwbare en betaalbare energie houden. Dat is ingewikkeld en urgent, maar dat leidt ook tot innovaties. “We hebben elkaar nodig om oplossingen te vinden”, vindt Windhouwer. “Ik ben er best trots op dat alle partijen schouder aan schouder staan.”

Want hoewel ze allemaal dezelfde drive voelen, verschil van mening is er ook. Over de inzet van kernenergie bijvoorbeeld. Zo bepleit Werkman de inzet van kernenergie nadrukkelijker op de agenda te krijgen. Liever dan vruchtbare landbouwgrond volleggen met zonnepanelen. “Al was het maar vanwege het gebruik van de beperkte ruimte in de regio”, zegt hij. “We hebben grond nodig voor onze woningopgave, bedrijventerreinen én voor circulaire landbouw. De techniek voor de bouw van kleine modulaire reactoren is er al. We zullen keuzes moeten maken.” Als het gaat om energie willen Windhouwer en Kuis juist alle opties exploreren – zon, wind, kernenergie, maar ook waterkracht of geothermie. “We hebben niet de luxe om technieken uit te sluiten”, zegt Windhouwer. Alle mogelijkheden komen ook aan bod in het onderzoek naar het energiesysteem van de toekomst, zo leggen ze uit.

Lokale gemeenschappen

Als het gaat om de energievoorziening van de toekomst, dan is het de vraag of dat een nutsvoorziening moet zijn of iets van de markt. Eigenlijk zijn alle partijen aan tafel het wel eens: het ‘eigenaarschap’ ligt bij coöperaties of energiegemeenschappen op lokaal niveau – of dat nou bedrijven of bewoners zijn – met ondersteuning van de overheden. “We gaan naar meer decentrale energiesystemen, is mijn absolute overtuiging”, zegt Werkman. Windhouwer: “Waar ligt de kracht van de markt? Waar ligt de kracht van de overheid? We moeten gebruik maken van elkaars kennis en kunde om optimaal effectief te zijn. We moeten elkaar ook scherp houden. Daarom is het goed als we af en toe zeer kritisch zijn op elkaar.”

Bij alle drie heerst er een gevoel van ongeduld. “Dat hoor je ook te hebben als wethouder”, lacht Windhouwer. “Maar we moeten ook alle zeilen bijzetten om het RES-bod van 0,75 TWH te realiseren. Samen zullen we een aantal obstakels moeten zien te overwinnen.” De wethouder van Nijkerk wijst op netcongestie, waardoor er nu al nieuwe bedrijfskavels zijn waarvoor geen stroom geleverd kan worden, maar ook op wet- en regelgeving die de realisatie van windturbines of zonnevelden vertraagt of onmogelijk maakt. De uitdaging van de RES gaat steeds meer niet alleen over het halen van het bod, maar ook om het bieden van voldoende betaalbare energie voor onze inwoners en bedrijven, aldus Windhouwer.

Hoe ziet de energievoorziening van de toekomst eruit? Dit najaar is Regio Foodvalley een onderzoek gestart naar het energiesysteem in 2040. De vraag naar elektriciteit zal dan verdrievoudigd zijn. Dat betekent dat we met z’n allen vol aan de bak moeten. Liever vandaag dan morgen. Eerder dit jaar verscheen de voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES). Die liet zien dat Regio Foodvalley enorm moet versnellen in duurzame opwekking van energie met zonnepanelen en windturbines, maar ook alle andere vormen moeten worden onderzocht. Het is alsof we tegelijkertijd de marathon moeten rennen én een ingewikkelde legpuzzel moeten leggen. Hoe doe je dat? Wij vroegen het aan René Windhouwer, (wethouder van Nijkerk en portefeuillehouder Energietransitie in Regio Foodvalley), Wim Werkman (vicevoorzitter Federatie Ondernemers Verenigingen (FOV) Regio Foodvalley) en Eugène-Emile Kuis (manager van het Energieprogramma/RES bij Regio Foodvalley). Het werd een energiek debat.

SAMEN OP WEG NAAR NIEUW ENERGIESYSTEEM
05

Partijen hebben elkaar nodig voor oplossingen

Regio Foodvalley moet enorm versnellen in duurzame opwekking van energie.

Er is een duidelijke trend te zien. Op bedrijventerreinen en ook in woonwijken wil men samenwerken  om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Wat de een te veel heeft, kan de ander weer gebruiken. En andersom. Uiteindelijk kan dit leiden tot Smart Energy Hubs. Met een slimme technologie en zogenaamde Smart Grid-software is er gemakkelijk al veel te winnen. “Het streven is naar zo hoog mogelijke gelijktijdigheid”, legt Windhouwer uit. “Als we onze processen slim vormgeven, dan zullen we zo min mogelijk opslag van energie nodig hebben. Dat betekent wel dat iedereen volledig open moet zijn over zijn of haar energieverbruik. Op welke momenten gebruik je energie, op welke momenten wek je op en waar kun je daarin veranderen? Of het nou gaat om bedrijven, scholen of bewoners, je ziet enorm veel commitment. Dat vind ik zo mooi aan deze regio!” Werkman: “Maar er is ook nog veel te winnen op het gebied van besparen. Daar kunnen we vandaag al mee beginnen en het levert meteen geld op. En alles wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.”

Het opwekken van energie kan voor boeren een extra verdienmodel zijn.

Kans voor agrariërs

Waar ze het wél over eens zijn, is de mogelijke rol van agrariërs in de energietransitie. “Die is cruciaal”, zegt Werkman. “Dus ik roep LTO Noord/de Vallei op om mee te denken. Voor boeren is de energietransitie ook een kans. Hoe je het ook wendt of keert, we zullen naar minder dieren en minder agrarische activiteiten gaan in deze regio. Het opwekken van energie kan dan een extra verdienmodel zijn.” Energie wordt niet voor niets ‘het vierde gewas’ genoemd, vult Kuis aan.

Regio Foodvalley moet naar een heel ander energiesysteem en tegelijkertijd moeten bewoners en bedrijven nu en straks betrouwbare en betaalbare energie houden. Dat is ingewikkeld en urgent, maar dat leidt ook tot innovaties. “We hebben elkaar nodig om oplossingen te vinden”, vindt Windhouwer. “Ik ben er best trots op dat alle partijen schouder aan schouder staan.”

Terug redeneren

“Maar het zijn obstakels op de korte termijn”, reageert Kuis. Hij pleit voor een blik ‘door de oogharen’ naar de lange termijn: een veranderd energiesysteem in 2040 of 2050. “Je kunt elektriciteit slecht opslaan en bewaren. Dus wat is er straks nodig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen? Vanuit die vraag kunnen we terug redeneren welke acties er nodig zijn voor 2025 en 2030.” Obstakels als netcongestie mogen daarbij geen reden zijn om dingen niet te doen, concludeert Werkman. Daarom nam de FOV Regio Foodvalley samen met VNO-NCW Midden en LTO Noord/de Vallei de eerste stap door het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley te lanceren. (zie kader)

Want hoewel ze allemaal dezelfde drive voelen, verschil van mening is er ook. Over de inzet van kernenergie bijvoorbeeld. Zo bepleit Werkman de inzet van kernenergie nadrukkelijker op de agenda te krijgen. Liever dan vruchtbare landbouwgrond volleggen met zonnepanelen. “Al was het maar vanwege het gebruik van de beperkte ruimte in de regio”, zegt hij. “We hebben grond nodig voor onze woningopgave, bedrijventerreinen én voor circulaire landbouw. De techniek voor de bouw van kleine modulaire reactoren is er al. We zullen keuzes moeten maken.” Als het gaat om energie willen Windhouwer en Kuis juist alle opties exploreren – zon, wind, kernenergie, maar ook waterkracht of geothermie. “We hebben niet de luxe om technieken uit te sluiten”, zegt Windhouwer. Alle mogelijkheden komen ook aan bod in het onderzoek naar het energiesysteem van de toekomst, zo leggen ze uit.

Lokale gemeenschappen

Als het gaat om de energievoorziening van de toekomst, dan is het de vraag of dat een nutsvoorziening moet zijn of iets van de markt. Eigenlijk zijn alle partijen aan tafel het wel eens: het ‘eigenaarschap’ ligt bij coöperaties of energiegemeenschappen op lokaal niveau – of dat nou bedrijven of bewoners zijn – met ondersteuning van de overheden. “We gaan naar meer decentrale energiesystemen, is mijn absolute overtuiging”, zegt Werkman. Windhouwer: “Waar ligt de kracht van de markt? Waar ligt de kracht van de overheid? We moeten gebruik maken van elkaars kennis en kunde om optimaal effectief te zijn. We moeten elkaar ook scherp houden. Daarom is het goed als we af en toe zeer kritisch zijn op elkaar.”

Bij alle drie heerst er een gevoel van ongeduld. “Dat hoor je ook te hebben als wethouder”, lacht Windhouwer. “Maar we moeten ook alle zeilen bijzetten om het RES-bod van 0,75 TWH te realiseren. Samen zullen we een aantal obstakels moeten zien te overwinnen.” De wethouder van Nijkerk wijst op netcongestie, waardoor er nu al nieuwe bedrijfskavels zijn waarvoor geen stroom geleverd kan worden, maar ook op wet- en regelgeving die de realisatie van windturbines of zonnevelden vertraagt of onmogelijk maakt. De uitdaging van de RES gaat steeds meer niet alleen over het halen van het bod, maar ook om het bieden van voldoende betaalbare energie voor onze inwoners en bedrijven, aldus Windhouwer.

Hoe ziet de energievoorziening van de toekomst eruit? Dit najaar is Regio Foodvalley een onderzoek gestart naar het energiesysteem in 2040. De vraag naar elektriciteit zal dan verdrievoudigd zijn. Dat betekent dat we met z’n allen vol aan de bak moeten. Liever vandaag dan morgen. Eerder dit jaar verscheen de voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES). Die liet zien dat Regio Foodvalley enorm moet versnellen in duurzame opwekking van energie met zonnepanelen en windturbines, maar ook alle andere vormen moeten worden onderzocht. Het is alsof we tegelijkertijd de marathon moeten rennen én een ingewikkelde legpuzzel moeten leggen. Hoe doe je dat? Wij vroegen het aan René Windhouwer, (wethouder van Nijkerk en portefeuillehouder Energietransitie in Regio Foodvalley), Wim Werkman (vicevoorzitter Federatie Ondernemers Verenigingen (FOV) Regio Foodvalley) en Eugène-Emile Kuis (manager van het Energieprogramma/RES bij Regio Foodvalley). Het werd een energiek debat.

Uiteraard verschillen de bedrijventerreinen nogal qua omstandigheden en grootte en dus is de aanpak in de pilots telkens anders. Zo is bedrijventerrein De Flier in Nijkerk – waar Nelianne van Bloemendaal REB-projectleider is – niet zo groot en relatief nieuw. “Er zijn veel lege percelen en mensen zijn bezig met reserveringen. Daar ligt wel een uitdaging, want ze kunnen nu alleen maar een aansluiting krijgen voor kleinverbruik.” Samen met bestaande en nieuwe bedrijven kijkt ze wat er mogelijk is. Het gaat in totaal om zo’n vijftig ondernemers en daar heeft Van Bloemendaal persoonlijk contact mee. Het haalbaarheidsonderzoek duurt tot eind april. Van Bloemendaal: “Ik weet niet of er dan een pasklare oplossing ligt voor het hele bedrijventerrein, het is afhankelijk van de uitkomsten hoe we verder gaan. Iedereen staat er erg constructief in. Dat geldt ook voor de gemeente Nijkerk.”

Kees Bos is projectleider voor bedrijventerrein de Hooge Hoek/Groot Overeem in Renswoude met ongeveer honderdvijftig bedrijven. “We hebben een projectteam samengesteld met een technische man, een duurzaamheidsmedewerker van de gemeente Renswoude en een financieel expert. Daarnaast is er een adviesraad van tien ondernemers, waaronder agrariërs. We hebben veel contact met boeren. Zij kunnen een grote rol spelen in het opwekken en delen van energie. Hun daken hebben enorm potentieel en ze staan daarvoor open”, aldus Bos. Hij werkt nu aan een stappenplan voor het bedrijventerrein en verwacht dat er in eerste instantie zo’n twintig ondernemers mee gaan doen aan concrete projecten. Naast meedenken, informeren en controleren is het creëren van draagvlak een van zijn belangrijkste taken. Bos: “Het valt of staat bij samenwerking. Daarom is het belangrijk dat we de handen ineenslaan, ook de ondernemers die de urgentie nog niet zo erg voelen. Samen kun je heel veel bereiken.”

Het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley is in september van start gegaan.

Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley

Het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley bestaat sinds september dit jaar. Het is een initiatief van de ondernemersgeleding in de regio. Er is sprake van zes pilots op evenzoveel bedrijvenparken door de hele regio. Ondernemers, zes gemeenten, twee provincies en de agrarische sector zien koppelkansen om samen te werken door de energietransitie op een zestal bedrijvenparken aan te jagen, extra stappen te zetten om samen energie te besparen, te isoleren, energie op te wekken, eventueel op te slaan en te verbruiken. Met elkaar worden kennis, ervaring en resultaten gedeeld en volgend voorjaar wordt duidelijk of deze en andere projecten doorgezet worden in een structureel nog betere samenwerking tussen publieke en private partijen. “Verduurzaming van bedrijventerreinen moet de inzet zijn”, aldus Wim Werkman.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm